Energinet Miljø og klimaregnskap

Hva er hensikten med miljørapporteringen?

 

 

Hensikten med å skrive en miljørapport for egen bedrift er å gjøre samfunnet mer
bærekraftig og gjøre bedrifter mer bevisst på sin miljøpåvirkning. Dette skal skje
internt gjennom internkontroll og HMS (helse, miljø og sikkerhet), og eksternt i
forhold til innkjøp, energibruk, transport, avfallshåndtering og estetikk.

 

  • Miljørapporten: Miljørapporten gir en oversikt over en bedrifts ressursbruk i forhold til avfall, energi, transport osv. Den gjør det også mulig å sammenligne situasjonen fra år til år. Rapporten skal gjøre ledelsen mer bevisst på forbedringer av miljøet. Miljørapporten har også formål som å gi kommunene informasjon om hva som skjer i virksomhetene og å danne grunnlaget for å lage nasjonal statistikk om forbedringer på energi, avfall osv.

 

  • Regnskapsloven krever at det gis opplysninger om forhold ved bedriften som kan føre til en betydelig påvirkning av miljøet. Bedrifter har plikt til å opplyse om hvilke miljøvirkninger virksomheten gir eller kan gi. Bedrifter har også plikt til å opplyse om hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene.
    Kilde Miljøfyrtårn

 

Energinet er utviklet på grunnlag av GHG- protokollen

 

Energinet tilbyr deg ikke bare rapportering i forhold til CO2, men også i forhold til GHG protokollen og NS-EN ISO 14064-1:2012.

 

Vi tilbyr nå rapportering til alle kunder om de har små lokale miljørapportbehov eller globale behov. 

 

 GHG-protokollen er den offisielle internasjonale standarden for beregning av klimautslipp.

 

Dette er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomhetens CO2-utslipp. Det er også den Klimakompassets CO2-kalkulator er basert på. 

ISO 14064-standardene til utarbeidelse og verifikasjon av CO2-regnskaper. Standardene baserer seg på GHG-protokollen, men kan ytterligere verifiseres av eksterne parter. 

Dersom du ønsker å beregne CO2-utslippene for enkelte produkter, kan du enten bruke standardene ISO 14040 eller PAS 2050 (under utarbeidelse). Begge krever at du vurderer hele produktets livssyklus. 
Kilde NHO

The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) er et internasjonalt anerkjent verktøy som kan anvendes for å beregne og rapportere klimagassutslipp. Verktøyet blir i økende grad brukt for å møte nye regulatoriske krav, som skal lede til økonomisk vekst i en mindre karbonintensiv retning, og for å fremme innovasjon og lederskap i næringslivet.

Kilde Revisorforeningen

 

Ettersom Energinet er utviklet på GHG protokollen, kvalifiseres karbonutslippene forskjellig. Se bildet over.

Karbonutslipp er i Energinet klassifisert i direkte og indirekte utslipp. The Greenhouse Gas Protocol (

GHG-protokollen) definerer dem som følger:

Direkte klimagassutslipp er utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av den rapporteringspliktige.

Indirekte klimagassutslipp er utslipp som er en konsekvens av virksomheten til den rapporteringspliktige,

men forekommer på kilder som eies eller kontrolleres av en annen enhet.

Disse direkte og indirekte utslipp er videre inndelt i tre brede scope eller områder ( Scope 1, 2 og 3)

på utslippskilder, som bidrar til å etablere bedriftens utslippsreduksjonsmål. 
Forklaringen på disse tre er:

 

Energinet

Scope 1 : Alle direkte utslipp av klimagasser. Denne for den utslipp som skjer innenfor egen virksomhet

Scope 2 : Indirekte utslipp fra forbruk av innkjøpt elektrisitet, varme, kjøling og damp osv. og inkluderer utslipp fra de som ditt selskap kjøper produkter og tjenester fra. 

Scope 3: Andre indirekte utslipp, slik som utvinning og produksjon av innkjøpte materialer og drivstoff, transportrelaterte aktiviteter i kjøretøyer som ikke eies eller kontrolleres av den rapporteringspliktige, strøm-relaterte aktiviteter som ikke er dekket i Scope 2, outsourcet aktiviteter, avfallshåndtering, etc.

 

 

I Energinet vil alle registrerte målere som har fått definert Scope gruppe og CO2 akvivalent automatisk komme med. For de fleste målere vil dette være registrert i Scope 1.

 

Alt annet utslipp registreres manuellt som f.eks flyreiser etc.

Fremgangsmåte i Energinet:

1. Redigering av målere som skal være med i rapporten

 

Det er bare målere som du kan definere i et av de 3 Scope-ne som kan være med i rapporten.

 

Velg måler som skal være med ved å gå måleren under energi/produksjonsblokken - velg rediger måler

 

 

2. Velg type Scope måleren skal knyttes til i nedtrekksmenyen for GHG Scope 

 

Normalt vil målerne dine ligge under Scope 1, d.v.s. "Company facility", bygninger og egne kjøretøy. 

 

I nedtrekkslisten finner du alle inndelingstyper listet med hvilke Scope som GHG standarden inneholder. Velg riktig type og gå videre ned på siden for å sette inn CO2 faktor.

 

3. Sett inn riktig CO2 faktor på måleren

 

Hvis du ønsker at dette skal gjelde alle historiske data siden opprettelsen av måleren (siden opprettelse) for måleren trykk på Lagre endringer

 

Ønsker du en annen dato fra når CO2 faktoren skal gjelde trykk på linken, sett inn dato og deretter Lagre endringer.

 

Du kan også etablere egne klimamålere etter NS ISO 14064

 

Energinet har fått mange nye klimamålere som standard målere som du kan velge mellom.

 

 

Du kan også etablere egne miljømålere

 

Gå til energi/ produksjonsblokken og velg legg til måler.
 

 

Slik etablerer du egne klimamålere i Energinet:

 

 

Velg den miljømåleren du ønsker fra nedtrekkslista.

 

Legg deretter til hvilken Scope denne skal tilhøre.

Du behøver ikke å legge til CO2 faktorer på disse da disse er klargjort.

 

Miljømålerne er lagt til i forhold til ISO 14064-1:2006(E)

Annex C.

 

Trykk Legg til.

 

Da bør du være ferdige med din konfigurasjon.

 

 

Men du kan ha utslipp som ikke logges av målere i Energinet eller du kan ha egne GHG typer som ikke er konfigurert av oss i systemet.

 

 

Har du dette - gå til Miljø-linken i menyen på siden.

 

Nå vil du se to faner: 1. Miljødata og 2. Egendefinerte GHG-typer

Fane: Registrering av Miljø/Klimadata.

 

Her kan du opprette målere / givere som du ønsker skal være med i rapporten.

1. Velg dato

2. Velg GHG-type (Scope)

3. Skriv inn Tilknytning  (f.eks. bygning, funksjon, selskap)

4. Sett inn Forbruket

5. Sett inn enhet (f.eks km, liter,.....)

6. Skriv inn eventuelle kommentarer

 

Trykk 

 

Fane: Egendefinerte GHG Typer / Indikatorer.

 

Her kan du opprette og legge inn egendefinerte GHG typer.

 

Fyll inn navnet på GHG typen og hvilken Scope den skal tilhøre og under hvilken kategori. Legg til eventuelt kommentarer.

 

Trykk 

Miljø / GHG rapport

 

Gå til toppfanen og velg Rapporter

 

Du finner Miljørapporten nederst under Mapperapporter.

 

 

Miljørapport

 

Gå til toppfanen og velg Rapporter

 

Du finner Miljørapporten nederst under Mapperapporter.

 

Her kan du:

- Bestemme hvilke perioder som skal være med

- Fjerne eller se data i grafen på en meget enkel måte

- Enkelt velge mellom diagram typer

- Ferdig oppsatt tabell i forhold til GHG Scope

- Eksporter til Excel, PDF eller send rapporten via epost     til deg selv eller andre.

 

Utdypende informasjon fra GHG standarden.

 

Klimagassregnskap og rapportering skal bygge på følgene prinsipper:

 

RELEVANS  Sikre at Klimagassvolumet reflekterer klimagassutslippene til bedriften på en korrekt måte og fungerer som grunnlag for beslutningstaking for brukerne – både internt og eksternt for bedriften.

 

FULLSTENDIGHET  Redegjør for og rapporter om alle klimagasskilder og aktiviteter innenfor det valgte volumgrensene. Tilkjennegi og rettferdiggjør spesifikke unntak.

 

KONSISTENS  Bruk konsistent metodikk for å gjøre det mulig å foreta meningsfulle sammenlikninger av utslippene over tid.

Dokumenter eventuelle endringer i dataene, volumgrensene, metodene eller andre relevante metoder på en transparent måte i tidsseriene.

 

TRANSPARENS  Diskuter alle relevante problemstillinger på en faktaorientert og sammenhengende måte, basert på et klart revisjonsspor.

Legg fram alle relevante forutsetninger og referer til regnskaps- og beregningsmetodene og datakildene som er brukt.

 

NØYAKTIGHET  Sikre at kvantifiseringen av klimagassutslippene er systematisk verken over eller under de faktiske utslippene, så langt det kan fastslås, og at usikkerhetene blir redusert så langt som mulig. Oppnå tilstrekkelig nøyaktighet for å gjøre brukerne i stand til å ta beslutninger med rimelig sikkerhet med tanke på riktigheten av informasjonen som rapporteres.

 

For effektiv og innovativ klimagasshåndtering vil bestemmelse av operasjonelle grenser som er omfattende med tanke på direkte og indirekte utslipp hjelpe en bedrift til å håndtere hele spekteret av klimagassrisikoer og muligheter som finnes i verdikjeden.

Direkte klimagassutslipp er utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av bedriften

Indirekte klimagassutslipp er utslipp som er konsekvensen av bedriftens aktiviteter, men som oppstår ved kilder som eies eller kontrolleres av en annen bedrift.

Hva som klassifiseres som direkte og indirekte utslipp avhenger av konsolideringsmetoden (aksjeandel eller kontroll) som velges for å fastsette organisasjonsgrensene bestemmes av de organisasjonsmessige og operasjonelle grensene i en bedrift.

Introduksjon av begrepet «Scope»

For å bidra til å definere direkte og indirekte utslippskilder, forbedre transparensen og gi nytte til ulike typer organisasjoner og ulike typer klimapolitikk og forretningsmål er det definert tre «Scope» (Scope 1, Scope 2 og Scope 3) for klimagassregnskap og rapporteringsformål. Scope 1 og 2 er klart definert for GHG regnskapet for å sikre at to eller flere bedrifter ikke vil regnskapsføre utslippene i samme Scope. Dette gjør Scopene hensiktsmessig for bruk i klimagassregnskap der dobbeltelling er av betydning.

Bedriftene skal gjøre regnskap for og rapportere separat for Scope 1 og 2 som et minimum.

 

Scope 1: Direkte klimagassutslipp

Direkte klimagassutslipp oppstår fra kilder som eies og kontrolleres av selskapet, for eksempel, utslipp fra forbrenning i egeneide fyrkjeler, masovner, biler etc.; utslipp fra kjemisk produksjon i egeneid eller egenkontrollert prosessutstyr.

Direkte CO2 – utslipp fra forbrenning av biomasse skal ikke inkluderes i Scope 1, men rapporteres separat (se kapittel 9 i The Greenhouse Gas Protocol som kan lastes ned her).

Klimagassutslipp som ikke dekkes av Kyoto-protokollen, det vil si CFC, Nox etc., skal ikke inkluderes i Scope 1, men kan rapporteres separat (se kapittel 9 The Greenhouse Gas Protocol som kan lastes ned her).

 

Scope 2: Indirekte klimagassutslipp knyttet til elektrisitet

Scope 2 for klimagassutslipp fra produksjon av kjøpt elektrisitet som forbrukes av bedriften.

Kjøpt elektrisitet defineres som elektrisitet som kjøpes eller på annen måte føres innenfor organisasjonsgrensene til bedriften. Utslipp fra Scope 2 oppstår ved anlegget der elektrisiteten produseres.

 

Scope 3: Andre indirekte klimagassutslipp

Scope 3 er en valgfri rapporteringskategori som gir rom for å behandle alle andre indirekte utslipp. Scope 3 utslipp er en konsekvens av bedriftens aktivitet, men oppstår fra kilder som ikke eies eller kontrolleres av bedriften. Noen eksempler på Scope 3 aktiviteter er utvinning og produksjon av innkjøpte materialer, transport av kjøpt drivstoff og bruk av solgte produkter og tjenester.

 

Identifisering av kilder til klimagassutslipp

 

Det første av de fem stegene knyttet til å identifisere og beregne en bedrifts utslipp er å kategorisere kildene til klimagassutslippene innenfor grensene til bedriften. Klimagassutslipp oppstår typisk fra de følgende kildekategoriene:

 • Stasjonær forbrenning: Forbrenning av drivstoff i stasjonært utstyr som fyrkjeler, masovner, brennere, turbiner, varmeanlegg, forbrenningsanlegg,      motorer, fakkelbrennere etc.

 • Mobil forbrenning: Forbrenning av drivstoff i transportutstyr som biler, lastebiler, busser, tog, fly, båter, skip, lektere, fartøyer etc.

 • Prosessutslipp: Utslipp fra fysiske eller kjemiske prosesser som CO2 fra kalsineringssteget i sementproduksjon, CO2 fra katalytisk spalting i petrokjemiske prosesser, PFC-utslipp fra smelting av aluminium etc.

 • Flyktige utslipp: Forsettlige og utilsiktede utslipp som lekkasjer fra utstyr i sammenføyninger, forseglinger, pakkbokser, pakninger så vel som flyktige utslipp fra kullmiler, kloakkrenseanlegg, kjøletårn, gassprosesseringsanlegg etc.

Alle virksomheter har sine prosesser, produkter eller tjenester som genererer direkte og/eller indirekte utslipp fra en eller flere av de brede kildekategoriene over. Klimagassprotokollens (GHG Protocol) beregningsverktøy er organisert etter disse kategoriene. Vedlegg D (i The Greenhouse Gas Protocol som kan lastes ned her ) inneholder en oversikt over direkte og indirekte kilder til klimagassutslipp organisert etter Scope og industrisektorer som kan brukes som en første rettledning for å identifisere større kilder til klimagassutslipp.

 

IDENTIFISER UTSLIPP I SCOPE 1

Som et første steg bør en bedrift gjøre øvelsen med å identifisere utslippskildene i hver av de fire kildekategoriene som er listet opp over. Prosessutslipp er vanligvis bare relevant for bestemte industrisektorer som olje og gass, aluminium, sement etc.

Produksjonsbedrifter som genererer prosessutslipp og eier eller kontrollerer et kraftverk vil trolig ha direkte utslipp fra alle hovedkildekategoriene. Kontorbaserte organisasjoner trenger ikke ha direkte klimagassutslipp bortsett fra i tilfeller der de eier eller driver en bil, forbrenningssystem eller kjøling og luftkondisjoneringsutstyr. Ofte blir bedriftene overrasket over å måtte erkjenne at betydelige utslipp kommer fra kilder som ikke er åpenbare i utgangspunktet (se case-studien United Technologies i The Greenhouse Gas Protocol som kan lastes ned her).

 

IDENTIFISER UTSLIPP I SCOPE 2

Det neste steget er å identifisere kilder til indirekte utslipp fra forbruk av kjøpt elektrisitet, varme eller damp.

Nesten alle virksomheter genererer indirekte utslipp på grunn av kjøp av elektrisitet for bruk i sine prosesser eller tjenester.

 

IDENTIFISER UTSLIPP I SCOPE 3

Dette tilleggssteget omfatter identifisering av andre indirekte utslipp fra bedriftens oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter så vel som utslipp knyttet til utsatt produksjon/kontraktproduksjon, leieforhold eller franchiser som ikke er inkludert i Scope 1 eller Scope 2.

Innlemmelsen av utslipp fra Scope 3 lar virksomhetene utvide sin beholdningsgrense langs verdikjeden og dermed identifisere alle relevante klimagassutslipp. Dette gir en bred oversikt over ulike forretningslenker og muligheter for betydelige reduksjoner av klimagassutslipp som kan finnes oppstrøms eller nedstrøms i en bedrifts virksomhet (se kapittel 4 for en oversikt over aktiviteter som kan generere klimagassutslipp langs bedriftens verdikjede).

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.