ISO 50001 - Energinet

ISO 50001 Energiledelsessystemer

 

ISO 50001 vil gi offentlig og privat sektor et styringssystem for å øke energieffektiviteten, redusere kostnader og forbedre energiytelsen.

Energinet tilfredsstiller

DIN EN ISO 50001:2018, ISO 50003, ISO 50006, DIN EN 16247-1 og

ISO 14001

Du finner sjekklister for de fleste standarder i Energinet ProMan klar til bruk.

 

SeTÜV Sertifikatet her!

ISO 50001:2018 erstatter ISO 50001:2012.

Bærekraftig energibruk og energieffektivisering er et globalt virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser og bedre forsyningssikkerheten på energi. Energiledelse er antatt å ha en positiv innvirkning på rundt 60 % av verdens energibruk. Globale utfordringer krever universelle verktøy. ISO 50001 er et slikt verktøy som omfatter krav til energiledelsessystemer med brukerveiledning.

Energi er en kritisk innsatsfaktor til drift og kan utgjøre en stor kostnad for organisasjoner. Effektiviseringspotensialer kan avdekkes ved å vurdere energibruken gjennom hele bedriftens forsyningskjede.

Den enkelte organisasjon kan i liten grad påvirke energipriser, myndighetenes politikk eller den globale økonomien, men de kan forbedre måten de bruker energi på gjennom et styringssystem. Forbedret energieffektivitet kan gi rask nytte for en organisasjon ved å optimalisere bruken av tilgjengelig energi og energi-relaterte utstyr og prosesser, og dermed redusere både energikostnader og forbruk.

Organisasjonen vil også gjennom dette bidrag til å redusere uttømming av energiressursene og redusere miljøbelastningene av energibruk, som for eksempel global oppvarming.

ISO 50001 er ment å gi organisasjoner et anerkjent rammeverk for å integrere best mulig energieffektivitet i sin virksomhet.

Multinasjonale organisasjoner vil ha tilgang til en enkelt, harmonisert standard for implementering i hele organisasjonen med en logisk og konsistent metodikk for å identifisere og implementere forbedringer.

Standarden er ment å gjøre følgende:

Bistå organisasjoner i å gjøre bedre bruk av sine eksisterende energikrevende produksjonsmidler

Skape åpenhet og lette kommunikasjonen om forvaltning av energiressurser

Fremme beste praksis innen energiledelse og vise god energiledelsesatferd

Bistå ved vurdering og prioritering av nye energieffektive teknologier

Gi et rammeverk for å fremme energieffektivitet gjennom hele organisasjonens forsynings- og produksjonskjede

Vise hvordan energiledelse bør integreres med andre organisatoriske styringssystemer som miljø, helse og sikkerhet

 

(kilde: Standard.no)

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.